2015 YILI İLAN REKLAM (TABELA VERGİSİ)

2015 YILI İLAN REKLAM VERGİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ana arterlerde ilan ve reklamı bulunan mükelleflerin beyannamelerini Belediyeye cezasız olarak verme ve ödeme süresi 28 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

NOT: Ocak ayı içerisinde beyanname veren ve henüz ödeme yapmamış olan mükelleflerin son ödeme süresi de 28 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine kadar otomatik olarak uzatılmıştır.

 

BORSA ÜYELİĞİ

Kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur.

Söz konusu istisna, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.

Bu taşların, yukarıda belirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11/9/2014 tarihinden itibaren KDV istisnasıkapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV’ye tabidir.”

KIYMETLİ TAŞLAR’DA KDV

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

18. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.7.3.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesinde 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur.

Söz konusu istisna, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.

Bu taşların, yukarıda belirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11/9/2014 tarihinden itibaren KDV istisnasıkapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV’ye tabidir.”

“4.8. Kıymetli Taş Teslimleri

3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur. Kıymetli taşların bu durumlar dışındaki teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDV uygulanır.

Buna göre, kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki teslimlerinde Kanunun (23/f) maddesinin verdiği yetki çerçevesinde özel matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür.

İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas alınır.

Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve bedeli ayrıca yer alacaktır.”

MERSİS UYGULAMASI İSTANBUL’DA BAŞLADI

İSTANBUL’DA MERSİS 24 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE BAŞLAMIŞTIR

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca uygulaması yapılan bir sistem olup, ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve tutulmasına yönelik bir sistemdir. 

Müdürlüğümüz 24 Şubat 2014 Pazartesi günü Merkezi Sicil Kayıt Sistemine geçilmiş olup, öncelikle yeni kayıt (kuruluş) müracaatlarını söz konusu sistem üzerinden kabul ederek, tescil işlemini yapacaktır.

 

Mersis Uygulaması devreye girdiğinden E imza alımı ve Kep alımının bir an önce alınması işlemlerin yapılması ve yürütülmesinde faydalı olacaktır.

Önemle duyurulur.

6331 SAYILI KANUNA GÖRE REVİZE EDİLEN SÜRELER

2 Ağustos 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28726

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495                                                                                                         Kabul Tarihi: 12/7/2013

 

 

MADDE 56 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta )

Tebligat yasası gereği gerçek kişi kurum ve kuruluşların kep adresi uygulaması getirilmiştir.

Sözkonusu uygulama ile ilgili olarak hali hazırda bir zorunluluk yoktur.

Ancak İlerleyen zamanlarda bir takım yapılacak iş ve işlemlerde isteneceğinden şimdiden tedarik edilmesinde fayda olacağı aşikardır.

PTT nin belirlediği birimlerinden gerekli belgelerle müracaat edilerek ücreti mukabilinde tedarik edilebilecektir.

Kayıtlı Elektronik Posta adresinin kullanılabilmesi için elektronik imzaya ihtiyaç olacağından ve ilerleyen zamanlarda MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)  uygulamasına geçileceğinden KEP ve E-İmza  zorunlu olarak   ihtiyaç duyulacaktır.

Daha detaylı bilgi almak için 0216-3496147-0216 3463855

İLAN REKLAM VERGİLERİ

2014 Yılı İlan Reklam ( TABELA ) Vergisi Beyan verme ve ödeme
31.01.2014 tarihi Son
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilecek olan beyanları verme süresi şubat sonuna kadar uzatılacağı beklenmektedir.